TAG:

Chatbot Giordano Vini SpA via Facebook

Chatbot Giordano Vini SpA via Facebook

Datum van publicatie:

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke 

De Verwerkingsverantwoordelijke is Giordano Vini SpA (hierna: "Giordano" of "de Houder"), met maatschappelijke zetel in via Cane Guido 47 bis / 50, 12055 Diano d'Alba (CN) – BTW nummer en Italiaans Fiscaal nummer 04642870960.

Bron en doel van de verwerking

De persoonlijke gegevens die worden verstrekt tijdens het gebruik van de Giordano Chatbot worden rechtstreeks van de belanghebbende partij verzameld en bestaan uit: naam, eventuele achternaam, e-mail en spontaan verstrekte informatie tijdens het gesprek. 

Ze worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. 1. uitvoeren van precontractuele en contractuele verplichtingen en, in dit geval, informatie verstrekken volgens de specifieke behoeften van de gebruiker en de communicatie te personaliseren 
 2. 2. uitvoeren van directe marketingactiviteiten per e-mail met betrekking tot zijn producten en diensten (promotionele communicatie, aanbiedingen voor directe verkoop, enquêtes)
 3. 3. uitvoeren van statistische analyses over het gebruik van de Giordano Chatbot.

Voorwaarden voor de verwerking

 1. 1. Persoonlijke gegevens worden door de Houder hoofdzakelijk elektronisch verwerkt en opgeslagen in hun bedrijfsbeheersysteem. Passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om verlies of wijziging van gegevens te voorkomen - zelfs per ongeluk - onrechtmatig of onjuist gebruik en ongeautoriseerde toegang. 
 2. 2. Voor de in punt 2 genoemde doeleinden, "Bron en doel van de verwerking"; gebruikt Giordano het door de belanghebbende partij opgegeven e-mailadres en de Chatbot-service te activeren.
 3. 3. Alleen de persoonlijke gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de Chatbot te activeren en daarom zijn de naam en het e-mailadres van de belanghebbende partij verplicht. Andere gegevens die tijdens het gebruik van de service kunnen worden verstrekt, zijn optioneel en worden alleen verwerkt als deze onontbeerlijk zijn bij het beheren van het antwoord op de gestelde vragen.

Rechtsgrondslag van de verwerking

Afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden waarnaar wordt verwezen in het hoofdstuk "Bron en doel van de verwerking", zijn de rechtsgronden als volgt:

 1. 1. voor de in punt 1 genoemde doeleinden. "Bron en doel van de verwerking" is de rechtsgrondslag art. 6, lid 1, letter b), AVG, aangezien de behandeling is gericht op het voldoen aan precontractuele of contractuele verplichtingen waarvan de belanghebbende partij is; specifiek om tijdens het gesprek gestelde vragen te beantwoorden
 2. 2. voor de in punt 2 genoemde doeleinden, "Bron en doel van de verwerking", is de rechtsgrondslag het "gerechtvaardigde belang" (art. 6, lid 1, letter f), AVG, overweging C47, AVG en Opinion 09 April 2014, n. 6 van Working Party 29, par. III.3.1.) van Giordano in het actief houden van de relatie die vrijwillig tot stand is gebracht door de gebruiker, die tevredenheid heeft getoond over de producten en diensten van Giordano en hem informeert over zijn marketing- en directe verkoopactiviteiten, om nieuwe producten en merken bekend te maken, aanbiedingen te presenteren, kortingen, promoties, waardoor de belanghebbende partij zich bewust wordt van deze mogelijkheden en kan besluiten om, indien hij dat wenst, bestellingen door te geven of om meer informatie te vragen. Dit wordt gecompenseerd door de interesse van de gebruiker die, door informatie op te vragen over Giordano producten, zijn tevredenheid heeft geuit over zijn commerciële activiteit en waarschijnlijk verwacht dat deze wordt bijgewerkt in de productcatalogus en de verkoop- en promotieactiviteiten van de Houder met wie hij vrijwillig een relatie heeft geactiveerd
 3. 3. voor de in punt 3 genoemde doeleinden, "Bron en doel van de verwerking", is de rechtsgrondslag het "gerechtvaardigd belang" (art. 6, lid 1, letter f), AVG, overwegende C47, Opinion 09 april 2014 , n. 6 van Working Party 29, par. III.3.1.) van Giordano bij het statistisch evalueren en daarom door anonieme transformatie van persoonlijke gegevens, het gebruik van de Chatbot-service en het verbeteren of variëren ervan volgens de behoeften van de gebruiker aan wie het is toegewezen.

Criteria voor gegevensverzameling

De gebruiker bepaalt autonoom om de gegevens vrij te geven die hij geschikt acht om de Chatbot-service te gebruiken. Bij gebrek aan informatie die noodzakelijk is om op het verzoek te reageren, is het voor de Houder onmogelijk om voldoende feedback te geven.

De noodzaak om gegevens verplicht op te vragen werd beschouwd als overeenkomstig de bepalingen van art. 25, AVG ("Gegevensbescherming door ontwerp en standaardinstellingen" - " Data Protection by design and by default"), die vereisen dat de gepaste technische en organisatorische maatregelen vooraf worden geëvalueerd om de principes van gegevensbescherming, zoals minimalisatie, en om de nodige garanties in de behandeling te integreren om aan de vereisten van de AVG te voldoen en de rechten van de belanghebbende partijen te beschermen. Bovendien heeft Giordano adequate technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om te garanderen dat alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de levering van de Chatbot-service standaard worden verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke, geautoriseerde personen voor gegevensverwerking, autonome verwerkingsverantwoordelijke

 1. 1. De geautoriseerde personen voor verwerking zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor klantenservice, verkoop, marketing, informatiesystemen en gegevensbeveiliging.
 2. 2. De gegevens worden ook verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke voor diensten die verband houden met de doeleinden waarnaar wordt verwezen in het hoofdstuk "Bron en doel van de verwerking". In het bijzonder, voor de technische dienst bij serviceverlening en het onderhoud ervan, de verantwoordelijke voor de behandeling is Webperformance srl – Straat Via Brennero 316 Torre A Sud Trento (Italië), Italiaans Fiscaal nummer 02186380222, BTW nummer 02186380222
 3. 3. De gegevens kunnen ook worden verwerkt door derden, onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke, voor doeleinden die van belang zijn voor toegang tot de service en het gebruik van de functies ervan (bijvoorbeeld: Internetprovider), en, voor wat hierin niet wordt vermeld, vereist om de informatie die moet worden verstrekt op grond van art. 13, AVG. De verwerkingen die zij uitvoeren, hebben betrekking op de in punt 1 genoemde doeleinden, "Bron en doel van de behandeling”.

Omvang van datacommunicatie

Persoonlijke gegevens verzameld via de Giordano Chatbot zijn niet onderworpen aan communicatie. Niettegenstaande wat hier is gezegd, kunnen persoonsgegevens op uitdrukkelijk verzoek worden meegedeeld aan controleorganen, gerechtelijke- en wetshandhavingsinstanties en door hen worden verwerkt voor hun eigen institutionele activiteiten.

Gegevens bewaarperiode

Afhankelijk van de doeleinden van de gegevensverwerking, is de bewaartermijn door de Houder als volgt bepaald:

 1. 1. voor de in punt 1 genoemde doeleinden "Bron en doel van de verwerking" wordt de bewaartermijn voor gegevens bepaald op basis van de tijdsperiode die nodig is om de belanghebbende partij feedback te geven en kan deze worden verlengd op basis van het aantal contacten van de enkele gebruiker waarbij de vraag tijdens het eerste gesprek niet voldoende en volledig werd opgelost.
 2. 2. voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in punt 2., "Bron en doel van de verwerking", worden de gegevens opgeslagen in onze archieven voor de periode die nodig is om de relatie met de gebruiker intact te houden en hem te informeren over onze activiteiten, waardoor Giordano zijn marketing- en directe verkoopactiviteiten rechtmatig kan voortzetten, zolang wordt aangenomen dat de gebruiker geïnteresseerd blijft in onze producten en diensten. Vanzelfsprekend wordt deze bewaartermijn onderbroken wanneer de belanghebbende de wens te kennen geeft geen verdere informatie en aanbiedingen van Giordano te willen ontvangen, en dit op de manier zoals uiteengezet in hoofdstuk "Rechten van de belanghebbende op grond van artikelen 15-22, GDPR ". Giordano zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om te stoppen met het contacteren van de persoon.
 3. 3. voor de in punt 3 genoemde doeleinden, "Bron en doel van de verwerking", worden de gegevens opgeslagen in onze archieven voor de periode die nodig is voor hun transformatie in anonieme vorm en om de dienst statistisch te analyseren. Na deze periode zijn de identificatiegegevens niet langer identificeerbaar en leiden ze niet meer terug naar de persoon en zijn daarom niet langer onderworpen aan de bepalingen van de AVG.

Ze kunnen worden bewaard voor verdere periodes waarin ze nodig zijn om uit te oefenen, een wettelijk recht van de Houder of een derde te verdedigen of in het geval dat de instandhouding wordt opgelegd door wetshandhavings-, rechterlijke en controle-instanties.

Plaats van verwerking en overdracht van gegevens naar niet-EU-landen

De verwerking, inclusief opslag, van persoonlijke gegevens vindt plaats met servers die eigendom zijn van de Houder en / of van externe bedrijven die zijn aangesteld en naar behoren zijn aangesteld als verwerkingsverantwoordelijke gevestigd binnen de Europese Unie. In ieder geval wordt ervan uitgegaan dat de Houder, indien nodig, het recht heeft om de behandeling, inclusief conservatie, over te dragen naar niet-EU-landen. In dit geval verzekert de Houder vanaf nu dat de overdracht van gegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, waarin - indien nodig - overeenkomsten worden vastgelegd die een adequaat beschermingsniveau garanderen en / of standaard contractuele clausules vaststellen die zijn voorgeschreven bij besluit 05 / 02/2010 van de Europese Commissie (artikelen 45, 46, 47 en 49, AVG).

Rechten van de belanghebbende partijen overeenkomstig de artikelen 15-22, AVG 

Door te schrijven naar de verwerkingsverantwoordelijke op het postadres Giordano Vini SpA via G. Cane 47bis / 50 - 12055 Diano d'Alba (CN) of naar het e-mailadres privacy@giordanovini.it, kan de belanghebbende de rechten uitoefenen van: toegang, rectificatie, annulering, beperking van de behandeling, gegevens overdraagbaarheid, verzet tegen behandeling om legitieme redenen. De belanghebbende partij kan op elk moment een volledige en bijgewerkte lijst van verwerkingsverantwoordelijke en derde partijen vragen waarin persoonlijke gegevens aan hem worden verstrekt.

Klacht bij de toezichthoudende autoriteit

De belanghebbende heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthouder, die in Italië garant staat voor de bescherming van persoonsgegevens - Piazza Venezia 11, 00187 Rome (RM) – www.garanteprivacy.it door een e-mail te sturen naar protocollo@pec.gpdp.it, door het formulier op de website van de Autoriteit in te vullen (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524&zx=e0yn0riezmmw). 

Data Protection Officer

De Data Protection Officer kan per e-mail worden gecontacteerd  dpo@giordanovini.it voor informatie over gegevensverwerking.