INFORMATIE OVEREENKOMSTIG DE EUROPESE VERORDENING 679/2016 (zg.

INFORMATIE OVEREENKOMSTIG DE EUROPESE VERORDENING 679/2016

(zg. "AVG")

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke is Giordano Vini SpA (hierna Giordano of Verantwoordelijke), met maatschappelijke zetel in Via Cane Guido 47 bis/50, 12055 Diano d’Alba (CN), Italië -  BTW-nummer 04642870960

BRON EN VERWERKINGSDOEL

De persoonlijke gegevens in onze archieven worden verzameld bij de betrokken partij en worden verwerkt voor de uitvoering van bestellingen/aankoopcontracten in al hun fasen, van overneming tot levering en voor het beheer van betalingen.
Giordano verwerkt deze gegevens ook voor directe marketingactiviteiten met betrekking tot producten en diensten (communicatie van promoties, rechtstreekse verkoopaanbiedingen, enquêtes).
Dezelfde gegevens kunnen ook worden verwerkt om te voldoen aan administratieve en andere regels die vereist zijn door de toepasselijke nationale wetgeving of door besluiten van de Europese Unie, en deze gegevens worden bewaard gedurende de termijn die door deze regelgeving wordt opgelegd.

GEGEVENSVERWERKING

De persoonlijke gegevens worden door de verantwoordelijke verwerkt, voornamelijk met behulp van elektronische methoden en deze worden opgeslagen in het eigen managementsysteem van het bedrijf. Er worden passende veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen. Om de bovenvermelde direct marketing-activiteiten aan de klant te communiceren, gebruikt de verantwoordelijke de contactgegevens die de klant zelf heeft verstrekt, via het kanaal dat de klant voornamelijk gebruikt. In het geval dat de klant zijn telefoonnummer vrijwillig heeft verstrekt, zal dit nummer niet worden gebruikt als het is geregistreerd in het Bel-me-niet Register, tenzij de klant daartoe later expliciete toestemming voor geeft.

Hoewel er analyses en beoordelingen worden uitgevoerd die nodig zijn om de inkoopvoorkeuren van klanten beter te begrijpen met betrekking tot de producten en diensten die Giordano aanbiedt, wordt er geen besluitvormingsproces toegepast dat enkel gebaseerd is op een geautomatiseerde gegevensverwerking van de gegevens van de betrokkene.

JURIDISCHE GRONDSLAG

De gegevens worden verwerkt op basis van de uitvoering van een contract waarvan de betrokkene/klant een partij is, of van de verleende toestemming, of andere gelijkwaardige mechanismen die worden toegestaan door de wet, zoals, onder andere, het "rechtmatig belang" (artikel 6, lid 1, letter f, AVG en gelet op C47, AVG). Het rechtmatige belang van Giordano bestaat met name uit het actief houden van de vrijwillige relatie met de klant en het informeren over zijn marketing- en directe verkoopactiviteiten, om nieuwe producten en merken te introduceren, om aanbiedingen, kortingen en promoties te presenteren en om de klant in staat te stellen om, indien gewenst, bestellingen te plaatsen.

TOEGANG TOT GEGEVENS

De personen die geautoriseerd zijn voor de verwerking van de gegevens, zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor de klantenservice en het contactcentrum, de verkoop, de marketing, de administratie, de orderafhandeling, de informatiesystemen en de gegevensbeveiliging.
De gegevens worden ook verwerkt door de externe verantwoordelijken van diensten die verband houden met het bovenstaande, evenals door derden en onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken, voor doeleinden die van belang zijn voor de orderafhandeling of andere gerelateerde administratieve activiteiten, en die, zoals hier niet aangegeven, vereist zijn om de informatie te verstrekken op grond van artikel 13, AVG

ONTVANGERS AAN WIE DE GEGEVENS KUNNEN WORDEN VERSTREKT

De persoonsgegevens en het postadres van klanten kunnen worden doorgegeven aan derde bedrijven die actief zijn op het gebied van directe marketing en verkoop op afstand (de lijst is beschikbaar na het indienen van een verzoek bij de verwerkingsverantwoordelijke), onder voorbehoud van het recht van bezwaar zoals hierna aangegeven (Rechten van de betrokkenen). De eventuele overdracht van gegevens aan in derde landen (niet-EU-landen) gevestigde gegevensverwerkers, voor verwerking ten behoeve van het beheer van het archief van bestaande of potentiële klanten en commerciële doeleinden, zal plaatsvinden met inachtneming van de contractuele bepalingen die zijn voorgeschreven in het Besluit 05/02/2010 van de Europese Commissie, en in elk geval in overeenstemming met de artikelen 45, 46, 47 en 49 van de AVG.

GEGEVENSOVERDRACHT

Het beheer en de opslag van persoonlijke gegevens vindt plaats op servers die eigendom zijn van de verantwoordelijke en/of van externe bedrijven die zijn aangesteld en zijn aangewezen als gegevensverwerkers binnen de Europese Unie. De verantwoordelijke behoudt in ieder geval het recht om, indien nodig, het beheer en/of de opslag naar landen buiten de EU te verplaatsen. In dit geval zorgt de verantwoordelijke ervoor dat de gegevensoverdracht plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, waarbij - indien nodig - overeenkomsten worden gesloten die een passend beschermingsniveau garanderen en/of de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie overnemen.

BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS

De persoonsgegevens die in het kader van bestellingen worden verstrekt, worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de bestelling te verwerken en voor de termijnen die worden opgelegd door wetten, voorschriften of de Europese wetgeving, met name op administratief en fiscaal gebied.
Bovendien worden de gegevens in onze archieven opgeslagen voor marketingdoeleinden van Giordano gedurende de periode die nodig is om een stabiele relatie met de klant te onderhouden en hem te informeren over onze activiteiten, waardoor Giordano in staat wordt gesteld om zijn marketing- en verkoopactiviteiten legitiem uit te oefenen zolang de klant geïnteresseerd blijft in onze producten en diensten. Uiteraard zal deze bewaartermijn worden onderbroken wanneer de klant zijn wens uitspreekt om geen verdere informatie en aanbiedingen van Giordano te ontvangen en dit op de hieronder toegelichte manier aan ons communiceert. Giordano neemt passende technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat er opnieuw contact wordt opgenomen met de desbetreffende persoon.
De gegevens worden vervolgens geanonimiseerd voor statistische doeleinden en vernietigd, tenzij anders bepaald door toezichthoudende autoriteiten, wetshandhavingsinstanties en de rechterlijke macht. Ze kunnen derhalve langer worden bewaard in geval van geschillen, met het oog op de verdediging of uitoefening van een recht in de rechtbank, hetzij door de verantwoordelijke of door de betrokken partij.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

In overeenstemming met de artikelen 15-22 van de AVG 2016/679, door te schrijven naar de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens op het adres: Giordano Vini SpA – via G. Cane 47bis/50 – 12055 Diano d’Alba (CN), Italië of op het e-mailadres privacy@giordanowijnen.nl, kan de betrokkene de volgende rechten met betrekking tot zijn/haar persoonlijke gegevens uitoefenen: toegang, correctie, overdracht, intrekking van toestemming, annulering en verwijdering, beperking van de verwerking, verzet tegen verwerking om legitieme redenen of voor het verzenden van marketing- en directe verkoopcommunicatie, ook beperkt tot één of meer kanalen (bijv. via post en/of e-mail en/of telefoon).
De betrokkene kan te allen tijde een volledige en bijgewerkte lijst opvragen van verwerkingsverantwoordelijken en derden aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt.

Meer informatie over ons beleid inzake gegevensbescherming kunnen per e-mail aangevraagd worden op privacy@giordanowijnen.nl.

WAT ZIJN COOKIES EN HOE WORDEN DEZE BIJ GIORDANO GEBRUIKT?

Cookies zijn gegevens die zijn opgeslagen op de harde schijf van uw pc en die door uw browser aan een webserver worden gestuurd en betrekking hebben op uw internetgebruik. Deze gegevens bevatten dus informatie over de door u bezochte websites en diensten en welke mogelijkheden tijdens de navigatie in beeld werden gebracht.
Deze informatie wordt dus niet vrijwillig en direct verstrekt maar vertelt iets over het internetgebruik van de gebruiker. Wij willen u erop wijzen dat de informatie die via cookies wordt verstrekt, enkel ertoe dient om ons te helpen de technische aspecten van de navigatie te verbeteren zodat u nog sneller toegang krijgt tot onze website en de aanbiedingen hierop en om de gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit van het surfen te verbeteren.
Ook profilering cookies kunnen gebruikt worden, voor zover u zich daarmee akkoord heeft verklaard, om een profiel van de gebruiker te scheppen op basis van de delen van de website of de uitgevoerde handelingen op deze website of op basis van zijn surfen in internet.
Het gebruik van de zogenoemde Sessiecookies (die niet permanent worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en automatisch worden verwijderd bij het sluiten van de browser)is strikt beperkt tot de overdrachtvan sessie-id's (bestaande uit willekeurige getallen gegenereerd door de server) vereist voor een veilige en efficiënte exploratie van de website. De sessiecookies gebruikt in deze websitevoorkomen het gebruik van andere technologieën die de privacy van de gebruikers in gevaar kunnen brengen en laten de verwerving van de persoonsgegevens van de gebruiker niet toe. In elk  geval, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer een cookie wordt ontvangen en u kunt beslissen of u de cookie wilt accepteren.
Voor meer informatieover ons beleidinzakecookies, rechtstreeks of viaderdenverzameld, gelieve onze uitgebreide informatie te lezen door HIER te klikken.

NAVIGATIEGEGEVENS

De computersystemen en software procedures die worden gebruikt voor de werking van deze website, verwerven een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een normale uitvoering. De overdracht van deze persoonsgegevens is een impliciet onderdeel van de internet communicatieprotocollen. Het gaat om informatie die niet wordt verzameld met als doel deze te associëren met de geïdentificeerde personen, maar die door haar eigenschappen, middels bewerking en vergelijking met gegevens verkregen door derden, zou kunnen leiden tot de identificatie van de gebruikers. Deze categorie gegevens bevat onder andere de IP-adressen of de domeinnamen van de computers van degenen die verbinding maken met de site, de URI (Uniform Resource Identifier) adressen van de aangevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de gebruikte methode voor het aanvragen bij de server, de grootte van het bestand verkregen met het antwoord, de numerieke code van het antwoord van de server (successful, error, etc.) en andere parameters van het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistieken met betrekking tot het gebruik van de website en om de juiste werking ervan te controleren en worden direct nadat deze verwerkt zijn, verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de aansprakelijkheid te bepalen in het geval van een hypothetisch computermisdrijf dat schade toebrengt aan de Website.

DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Giordano treft de juiste veiligheidsmaatregelen teneinde de vertrouwelijkheid, integriteit, volledigheid en beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Conform de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming zijn technische, logistieke en organisatorische maatregelen getroffen om schade aan, (toevallig) verlies van, wijzigingen en ondeskundig en ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen. Dezelfde veiligheidsmaatregelen worden ook door derden toegepast (d.w.z. derden die in onze opdracht handelen), aan wie Giordano gebruikmaking van uw gegevens heeft toegestaan. Giordano is niet aansprakelijk voor foutieve informatie die door de gebruiker is verstrekt (bijvoorbeeld de juistheid van het e-mailadres of verzendadres of andere gegevens) of voor de juistheid van andere informatie over de gebruiker die door derden met frauduleuze bedoelingen zijn verstrekt.

VEILIG KOPEN MET CREDITCARDS

Bij online-aankopen moet informatie worden verstrekt ter identificatie van de creditcard en de eigenaar hiervan. Giordano heeft geen toegang tot deze gegevens omdat tijdens de transactie de gegevens van de creditcard (kaartnummer, vervaldatum, eigenaar) tussen de uitgever van de creditcard en de bank van de koper worden uitgewisseld. Het verkrijgen van deze gegevens, de bewerking hiervan en de in verband hiermee te treffen veiligheidsmaatregelen vinden dus plaats volgens voorschrift van de kredietinstellingen via welke de eigenaar van de creditcard zijn financiële transacties afhandelt. Giordano is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongeoorloofd of frauduleus gebruik van uw creditcard door derden.